You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

DWH Solution

Бид байгууллагуудад зориулсан data warehouse-н шийдэлүүдийг санал болгож байна. Өгөгдөлийг хэрхэн зөв хадгалах, зөв зохион байгуулах эргээд өгөгдөлөө ашиглах боломжоор хангах үйлчилгээ юм.

Өгөгдөлийг зөв зохион байгуулж, эмх цэгцтэй байлгаж чадвал өгөгдөлийн хэмжээ өсөх нь тийм ч том асуудал биш.

Бид өгөгдөлтэй холбоотой дараах үйлчилгээнүүдийг хэсэгчилж болон цогцоор нь үзүүлж байна.

Үүнд
  • Data warehouse
  • Data lakes
  • Data mart
  • Data pipeline
  • Fast data solutions
  • Data labelling